Obchodní podmínky www.pruvodceuvedomelehostravnika.cz

1. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího e-booku "Průvodce uvědomělého strávníka" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.pruvodceuvedomelehostravnika.cz.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Marcela Švecová Kubová

V Peklovcích 447
566 01 Vysoké Mýto
Telefon: 724721503

IČ: 76472051

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://pruvodceuvedomelehostravnika.cz/ebook1/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://pruvodceuvedomelehostravnika.cz/ebook1/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://pruvodceuvedomelehostravnika.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://pruvodceuvedomelehostravnika.cz/ebook1/ najdete konečnou cenu e-booku. Prodávající není plátce DPH, a proto je cena konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: bezhotovostní

b) Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Marcely Švecové Kubové

c) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://pruvodceuvedomelehostravnika.cz/ebook1/), budou zaslány spolu s e-bookem, po uhrazení částky.

5. Záruka spokojenosti (reklamační podmínky)

a) Za e-book "Průvodce uvědomělého strávníka" fyzická osoba podnikatel Marcela Švecová Kubová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 7 dnů.

b) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: marcela@pruvodceuvedomelehostravnika.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c) E-book "Průvodce uvědomělého strávníka" si klade za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej zakoupí.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

a) Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

7. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte ve formuláři, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://marcelakubova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

9. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.pruvodceuvedomelehostravnika.cz a popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.pruvodceuvedomelehostravnika.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.